โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษาจีน
ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 (ออนไลน์)
ชิงโล่เกียรติยศ เงินรางวัลและประกาศนียบัตร
1.ความเป็นมา
“เยาวชน”
คือ ผู้ที่จะเติบโตเป็นพลเมือง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติของเราให้เจริญต่อไป เยาวชนในวันนี้จึงจำเป็น
จะต้องได้รับการปลูกฝังคุณธรรมอันดีงาม ให้เกิดขึ้นในจิตใจเพื่อพัฒนา ฝึกฝนเตรียมความพร้อม ในการเป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ
และคุณธรรม สามารถนำพาตนเองให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกควบคู่กับการเป็นคนดีมีศีลธรรม
ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เยาวชน
ทั้งในประเทศและนานาชาติได้รับการศึกษาคุณธรรมขั้นพื้นฐาน อันเป็นความรู้สากลที่เยาวชน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา
สามารถเรียนรู้และนําไปใช้ฝึกฝนอบรมตนเอง ในชีวิตประจำวันให้เป็นผู้มีจิตใจ ที่งดงาม ประสบความสำเร็จ ดำรงชีวิตด้วยสันติสุขภายในใจ
และเป็นผู้ที่จะขยายความสุขให้กับ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดเป็นสันติภาพโลกที่แท้จริงขึ้นได
จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก จึงได้จัดโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
ระดับเยาวชนนานาชาติ ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2551 ในประเทศไทย โดยนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหา คุณธรรมจากหนังสือ
มงคลชีวิต 38 ประการ ภาคภาษาอังกฤษและจีนรวมทั้งการทำความดีด้วยการเขียนบันทึกในสมุด Diary of Inner Peace
โครงการสอบในประเทศไทยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและขยายสู่ประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมาร์ บังคลาเทศ เนปาล
และอินเดียจากความร่วมมือขององค์กรต่างๆ สำหรับในปี พ.ศ. 2564 นี้ คณะกรรมการเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน
ที่จะต้องฝึกการทำความดีอย่างต่อเนื่อง แม้จะยังคงมีการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงมีการจัดสอบเป็นระบบออนไลน์ขึ้น
2.วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน ได้มีโอกาสศึกษาคุณธรรมและศีลธรรมขั้นพื้นฐานอันเป็นความรู้ สากลที่ทุกคนปฏิบัติได้ และทำให้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม

2.เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน ได้พัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันอันจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ดีงาม และมีความประพฤติที่เรียบร้อย สร้างตนเองให้เป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่อบอุ่นได้

3.เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความพร้อมทำหน้าที่พัฒนาสังคม ประเทศ ให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง มีความสงบร่มเย็น และมีสันติภาพที่แท้จริง

3.ผู้ดำเนินโครงการ
ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
(World Peace Ethics Club)
4.กลุ่มเป้าหมาย
 • ภาคภาษาอังกฤษ : เยาวชนนานาชาติ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ภาคภาษาจีน : เยาวชนนานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6


5.ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
6.สรุปกำหนดการ
(กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
วัน
กิจกรรม
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ / รับสมัคร
30 พฤศจิกายน 2564
คณะกรรมการเริ่มส่งลิงค์เนื้อหาคู่มือให้นักเรียนศึกษาและเริ่มบันทึกความดีออนไลน์
30 พฤศจิกายน 2564 – 8 มกราคม 2565
นักเรียนเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
(กำหนดตามลำดับของการสมัครสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
15 -22 มกราคม 2565
นักเรียนเข้าฟังสรุปเนื้อหาก่อนสอบ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
นักเรียนเข้าสอบ ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
วันที่ 15 กุมภพันธ์ 2565
ประกาศผลสอบ
วันที่ 1-31 มีนาคม 2565
มอบรางวัล
7.ค่าสมัครสอบ
สมัครฟรี ไม่มีค่าสมัครสอบ
8.รางวัลเกียรติยศ
สำหรับผู้เข้าสอบภาคภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าสอบภาคภาษาจีน
1.โล่เกียรติยศสำหรับรางวัลชนะเลิศ รวม 3 โล่ 1.โล่เกียรติยศสำหรับรางวัลชนะเลิศ รวม 2 โล่
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 1 โล่
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 1 โล่
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 1 โล่
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 1 โล่
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 1 โล่
2.เงินรางวัล จำนวน 60 รางวัล ได้แก่ 2.เงินรางวัล จำนวน 35 รางวัล ได้แก่
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 20 รางวัล
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 20 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ :: 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 :: 7,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 :: 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 :: 4,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 :: 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 6–10 :: 1,500 บาท
 • รางวัลที่ 11-20 :: 1,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศ :: 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 :: 7,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 :: 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 :: 4,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 :: 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 6–10 :: 1,500 บาท
 • รางวัลที่ 11-20 :: 1,000 บาท
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 20 รางวัล
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 15 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ :: 7,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 :: 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 :: 4,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 :: 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 :: 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 6–10 :: 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 11-20 :: 700 บาท
 • รางวัลชนะเลิศ :: 7,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 :: 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 :: 4,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 :: 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 :: 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 6–10 :: 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 11-15 :: 700 บาท
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 20 รางวัล
 
 • รางวัลชนะเลิศ :: 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 :: 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 :: 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 :: 1,500 บาท
 • รางวัลที่ 5 :: 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 6–10 :: 700 บาท
 • รางวัลที่ 11-20 :: 500 บาท
 
ประกาศนียบัตร
 • รางวัลอันดับ 1-20 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติพิเศษ
 • ผู้ที่ทำคะแนน 50 ขึ้นไป ประกาศนียบัตรดีเด่น ผู้เข้าร่วมโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
 • ผู้ที่ทำคะแนนน้อยกว่า 50 คะแนน ประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก  
 • สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและอาจารย์ประสานงานทุกท่าน ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรม

ดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัครและกำหนดการสอบ

ลงทะเบียนสมัครสอบได้ที่นี่ 


Examination list form


Numeber of examinee form


Examination list form


Numeber of examinee form

World Peace Ethics Contest For Young People (World-PEC)
© 2008-2021 Vir2kidz.com All Rights Reserved.