ความเป็นมา
“เยาวชน” คือ ผู้ที่จะเติบโตเป็นพลเมือง และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติของเราให้เจริญต่อไป เยาวชนในวันนี้จึงจําเป็นจะต้องได้รับการปลูกฝังคุณธรรมอันดีงาม ให้เกิดขึ้นในจิตใจเพื่อพัฒนา ฝึกฝนเตรียมความพร้อม ในการ เป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและคุณธรรม สามารถนําพาตนเองให้เป็นผู้ประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งทางโลกควบคู่กับ การเป็นคนดีมีศีลธรรม
ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เยาวชน
ทั้งในประเทศและนานาชาติได้รับ การศึกษาคุณธรรมขั้นพื้นฐาน อันเป็นความรู้สากลที่เยาวชนทุกเชื้อชาติ ศาสนา สามารถเรียนรู้และนําไปใช้ฝึกฝนอบรมตนเองใน ชีวิตประจําวัน ให้เป็นผู้มีจิตใจที่งดงาม ประสบความสําเร็จ ดํารงชีวิตด้วยสันติสุขภายในใจ และเป็นผู้ที่จะขยายความสุขให้กับ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติให้เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดเป็นสันติภาพโลกที่แท้จริงขึ้นได้
 
จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก จึงได้จัดให้มี โครงการสอบตอบปัญหา ศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2551 ในประเทศไทย โดยนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหา คุณธรรมจากหนังสือ ‘Values Education for Peace’ และ 吉祥人生 (จี๋ เสียง เหริน เซิง) มงคลชีวิตภาคภาษาอังกฤษและจีน รวมทั้งการทําความดีด้วยการเขียนบันทึกความดีในสมุดที่ชื่อว่า ‘Diary of Inner Peace’
 
โครงการสอบในประเทศไทยได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องและขยายสู่ประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมาร์ บังคลาเทศ เนปาล และ อินเดีย จากความร่วมมือขององค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี ในปี พ.ศ. 2564 แม้ว่าเราจะเผชิญกับสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 คณะกรรมการฯ ยังคงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาคุณธรรมและเติบโตไปในทางที่ถูกต้องดี งามอย่างต่อเนื่อง จึงตัดสินใจจัดสอบในระบบออนไลน์ สําหรับปี พ.ศ. 2565นี้ จะได้จัดโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อ สันติภาพโลก ครั้งที่ 15 ขึ้นในระบบปกติ
 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน ได้มีโอกาสศึกษาคุณธรรมและศีลธรรมขั้นพื้นฐานอันเป็นความรู้ สากลที่ทุกคนปฏิบัติได้ และทำให้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
2.เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตประจําวัน อันจะส่งเสริมให้เกิด พฤติกรรมที่ดีงาม มีความประพฤติที่เรียบร้อย สร้างตนเองให้เป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่อบอุ่นได้
3.เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความพร้อมทําหน้าที่พัฒนาสังคม ประเทศ ให้เกิดความ เจริญรุ่งเรือง มีความสงบร่มเย็นและ มีสันติภาพที่แท้จริง

 

ผู้ดำเนินโครงการ
ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
(World Peace Ethics Club)
กลุ่มเป้าหมาย
  • ภาคภาษาอังกฤษ : เยาวชนนานาชาติ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
  • ภาคภาษาจีน : เยาวชนนานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

 


ดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัครและกำหนดการสอบ

 
 
World Peace Ethics Contest For Young People (World-PEC)
© 2008-2022 Vir2kidz.com All Rights Reserved.